Regulamin

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA KONSUMENTA

SPRZEDAWCA
KAST – Hurtownia Szkła. Producent Luster S.C. wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 796-299-86-37, nr REGON 387032282, ul. Juranda 17, 26-600 Radom
PRZEDMIOT UMOWY LUB PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA:
– wybrane przez Kupującego produkty lub produkty wraz z usługą, w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie dostawy i montażu produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego takiej opcji.
GŁÓWNE CECHY ŚWIADCZENIA:
szlifowanie szkła, wiercenie, fazowanie szkła, hartowanie szkła, gięcie szkła oraz piaskowanie szkła.
W naszej ofercie można znaleźć:
– szkło hartowane
– szkła hartowane i laminowane
– szkła dekoracyjne z wydrukiem
– crash glass
– szkło gięte
– szkło gięte i hartowane
– szkło hartowane z nadrukiem
– szkło gięte i hartowane z nadrukiem
– i inne wykonane z dokładnością do 2mm
KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
1. Adres pocztowy: ul. Juranda 17, 26-600 Radom
2. Adres e-mail: biuro@kast.pl
3. Telefon: +48 48 345-17-70
+48 48 345-09-70
ZAWARCIE UMOWY
1. Dla umów sprzedaży ruchomości ustawodawca nie przewidział konieczności zachowania formy pisemnej lub innej formy szczególnej tej czynności prawnej w związku z tym forma ustna wiąże klienta. Zgodne oświadczenie woli dwóch lub      więcej stron powoduje zawarcie umowy.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest na czas i w celu realizacji sprzedaży.
3. Jeśli nie umówiono się inaczej , Sprzedawca wyda towar kupującemu niezwłocznie.
4. Klient, który złożył zamówienie, zobowiązany jest odebrać zamówiony towar, opłacić umówioną cenę.
CENA
1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).
2. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz usługi dostawy i montażu (jeśli taka występuje) według cen oraz wysokości kosztów dostawy i montażu obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy i montażu. Postanowienie to nie dotyczy zamówień będących w trakcie realizacji.
3. W przypadku towaru na zamówienie oraz usługi dostawy i montażu cena całkowita ustalana jest indywidualnie zgodnie ze złożonym zamówieniem.
4. W przypadku towaru na zamówienie Kupujący zobligowany jest do wniesienia 40% zaliczki umówionej ceny. Pozostałe 60% ceny Kupujący zobowiązany jest zapłacić niezwłocznie po dokonaniu dostawy i montażu.
5. Na terenie sklepu Sprzedający dopuszcza następujące formy płatności:
a) płatność kartą
b) płatność gotówką
6. W przypadku uiszczania pozostałej części ceny przy dostawie i montażu Kupujący zobowiązany jest do posiadania umówionej kwoty w formie gotówkowej.
ZWROTY I REKLAMACJE
1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad – chyba, że Sprzedawca poinformował Konsumenta o wadach towaru przed zawarciem umowy sprzedaży.
2. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny.
3. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
a. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
b. Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
c. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
d. Żądać usunięcia wady.
4. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi, pisemnie na wskazany powyżej adres lub osobiście w Sklepie.
5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć towar wadliwy na adres wskazany powyżej. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. W przypadku, gdy ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania jego dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić towar Sprzedawcy w miejscu, w którym on się znajduje. Warunkiem zwrotu poniesionych kosztów dostarczenia towaru do Sprzedawcy jest przedstawienie dowodów ich poniesienia.
6. Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje:
dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni.
8. Skorzystanie z uprawnienia do odstąpienia od umowy może odbyć się w następujący sposób:
• złożenie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przekazanie go wraz ze zwracanym towarem i dopiskiem „Zwrot zamówienia” do sklepu.
9. Zwracany towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów przesyłanych „za pobraniem”.
W przypadku uwzględnienia reklamacji, Klient otrzymuje zwrot zapłaconej ceny. Zwrot ceny następuje na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, w ciągu 14 dni, liczonych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz dostarczenia zwracanego przez Klienta towaru.
10. UWAGA! Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w razie nieprawidłowego zamontowania lub użytkowania rzeczy przez Kupującego, który postąpił niezgodnie z instrukcją otrzymaną od Sprzedawcy. W takim przypadku koszty dojazdu, demontażu, zakupu nowego produktu i jego ponownego montażu ponosi Kupujący.
INSTRUKCJA OBSŁUGI SZKŁA
 CZYSZCZENIE SZKŁA DEKORACYJNEGO I LUSTER
Zabrudzenia z szyb i luster usuwa się myciem ( nigdy na sucho ) przy użyciu wody oraz ogólnie dostępnych, neutralnych środków do mycia szyb/luster, posługując się miękką szmatką lub papierem kuchennym. Ostre narzędzia takie jak: żyletki, skrobaczki, twarde myjki mogą powodować drobne i głębokie zadrapania powierzchni szkła/lustra i z tego powodu należy wykluczyć ich użytkowanie.
 ŚRODKI CHEMICZNE POWODUJĄCE USZKODZENIA SZYB I LUSTER
Nie wolno stosować agresywnych silikonów i innych agresywnych środków uszczelniających rant lustra/laminatu/lacobelu. Po zetknięciu z folią laminującą lub powierzchnią lustra/laminatu/lacobelu mogą ją uszkodzić, powodując delaminację szkła lub rdzewienie lustra/laminatu/lacobelu.
Zaleca się używanie neutralnych silikonów i płynów myjących, dedykowanych powierzchniom
lustrzanym. W innym wypadku narażamy się na zniszczenie powierzchni lustrzanych /szklanych poprzez powstanie tzw rdzy lustrzanej lub delaminacji.
 TEMPERATURA
Szkło dekoracyjne, laminowane z grafiką lub lakierowane, jest odporne na działanie promieni UV.
Szkło dekoracyjne z grafiką nie może być narażone na działanie wysokiej temperatury, gdyż może to uszkodzić folię laminującą i spowodować powstanie przebarwień, plam oraz delaminacji.
Jest to szczególnie istotne w przypadku użytkowników kuchenek gazowych!
Przy kuchniach indukcyjnych nie wymagane jest szkło hartowane. Należy jednak pamiętać, że punktowe rozgrzanie spowodowane np. oparciem gorącego garnka/czajnika/patelni itp. o szybę może spowodować jej pęknięcie.
Lustro jest wrażliwe na wilgoć i należy mieć tego świadomość. Sprowadzamy lustro najwyższej jakości niemniej nie ma możliwości zabezpieczenia go w 100% przed korozją. Aby zminimalizować ryzyko korodowania lustra należy przestrzegać powyższych zasad.
 MONTAŻ KONTAKTÓW
Kontakty zaleca się montować nie wcześniej niż po 48h od montażu panelu szklanego/lustrzanego. Do montażu kontaktu należy użyć plastikowych rozpórek, ponieważ niewłaściwe przykręcenie śrub może uszkodzić panel
11. Zwracany produkt Klient dostarcza do sklepu pod adresem: ul. Juranda 17, 26-600 Radom
12. Podstawą do rekompensaty jest dokument lub inny dowód sprzedaży (faktura VAT).
ODMOWA PRZYJĘCIA ZWROTU
1. KOLOR:
UWAGA! Kolorystyka zdjęć jak i inna forma wizualizacji produktów zamieszczonych na stronie Sklepu może się różnić od kolorów w rzeczywistości w zależności od ustawień monitora, jakim posługuje się Klient.
UWAGA! Należy wziąć pod uwagę, iż próbki materiałów oglądane w świetle miejsca zakupu, mogą odbiegać od postrzegania koloru w miejscu przeznaczenia towaru.
2. OTWORY:
UWAGA! Niestandardowe otwory wiercone w szkle (szkle dekoracyjnym z grafiką, lacobelu, lustrze) wykonywane ręcznie, bez możliwości użycia wiertła o określonej średnicy mogą zostać wykonane z tolerancją +/- 3mm
2. TOWAR NA ZAMÓWIENIE:
Odstąpienie od umowy przez Klienta nie jest możliwe w przypadku zakupu towarów o właściwościach określonych przez Klienta (tzw. indywidualne zamówienia) w złożonym przez niego zamówieniu – chodzi o towar wykonany na specjalne zamówienie lub cięty pod wymiar Klienta (np. lustra, szyby, drzwi wykonywane na wymiar, produkty z dodatkowymi zdobieniami i inne).
Pod pojęciem indywidualnych zamówień rozumie się:
• rzecz wykonaną na zamówienie, według specyfikacji przekazanej przez konsumenta,
• rzeczy różniące się od tych, które zostały standardowo wykonane w toku procesu produkcyjnego,
• rzeczy z określonymi indywidualnie cechami towaru,
• towary nieprefabrykowane, przygotowane według wytycznych Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
• wszystkie towary, które w pewien sposób są przygotowane zgodnie z Klienta wymaganiami i odchodzą od standardowej oferty,
• towary, gdzie Klient ma istotny, czy też wręcz jedyny wpływ na postać zakupionego towaru i to w zakresie jego relewantnych cech, takich jak wielkość, sposób połączenia materiałów, kolor,
• wybrany towar w postaci mocno zindywidualizowanej i ściśle dostosowanej do preferencji klienta,

Regulamin możesz pobrać w formie pliku PDF [].